Läs igenom våra regler och stadgar innan du ansöker!

Dads logo

DAD’S ARMY KLANREGLER


§1. Joina discord https://discord.me/dadsarmy för gemenskap och spelande när du är ONLINE. Du måste ha samma ingamenamn som du har i Discord för att vi skall veta vem du är. Om du byter namn måste du meddela admins, så vi vet vem du är. Vi är måna om att ha en trevlig och inkluderande samtalston på Discord. Glöm därför ej att ta del av Discord-serverns regler.

§2. Var gärna aktiv på hemsidan och kontrollera att våra e-mail ej hamnar i skräp post filtret.

§3. Spela med oss aktivt. Inga krav förutom lira med oss lite då och då. Det skall vara roligt att spela.

§4. Ev. problem tas upp med ansvariga.

§5. Var ödmjuk och respektera medspelarna. Dad’s Army är ej för barn. Här spelar vuxna män och kvinnor. Visa respekt för de som spelar och undvik att störa de som ej vill bli störda under t.ex CSGO matcher.

§6. Om du planerar frånvaro. Skriv en tråd i vårt forum så vi vet och att så att vi ej tar bort dig av misstag ur klanen.

§7. All info står på hemsidan under forum eller på vår discordserver. Läs där!

§8. Alla som spelar publikt representerar Dad’s Army med klantaggen DADS. Vi är ganska välkända redan p.ga vi kör över folk i motståndarlaget när vi spelar, så vi bemöter motståndarna med respekt. Random folk som bemöter oss som klan med spydigheter, bemöts med “glimten i ögat”-argumentation.

§9. När du ansökt vill vi att du kommer in på Discord (adress och ev lösen får du här) och presenterar dig och säger till en admin som ger dig tillgång till alla kanaler. Alla nya som joinar Dad’s har en ömsesidig prövoperiod som kan avslutas om klanen och den nye medlemmen inte “trivs” med varann. Efter aktivt spelande och allt känns bra erhåller vederbörande “ranken medlem” och blir därmed fullvärdig medlem i Dad’s Army.

§10 Dad’s har nolltolerans mot fusk och gamehacks samt exploits. Den som blir påkommen med att fuska blir kickad ur klanen.

§11 Det är inte tillåtet att gå med i Dad’s i syfte att rekrytera till andra klaner.

§12 Jag godkänner härmed också att Dad’s lagrar ansökan i och hanterar informationen jag fyllt i för att kunna administrera Dad’s community och föreningsdel (I enlighet med GDPR).

§13 Dad’s regler kan komma ändras med tiden och presenteras i forum.

§14 Om du vill spela med andra klaner under tiden du är medlem i Dad’s, kontakta först en admin för att ta upp frågan till diskussion.

§15 Om du är intresserad av att hjälpa till att administrera någon av våra servrar eller starta en egen server i Dad’s Armys namn, kontakta Dad’s Admin först. Inte tillåtet starta server i Dad’s namn utan tillåtelse. BEHANDLING AV ANSÖKAN. Vi kommer behandla din ansökan så fort som möjligt och återkoppla.Vi är noga med vilka vi tar in i vår klan. Lycka till med din ansökan!

§16 Ålderkravs på minst 25 år i Dad’s Army.

Med vänliga hälsningar, Dad’s Army Clanleaders

DADS ARMY FÖRENINGSSTADGAR


§1 Namn
Föreningens namn är Datorföreningen Dad’s

§2 Säte
Föreningens säte är Hjo.

§3 Form
Föreningen är en ideell och obunden förening, föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

§4 Syfte och ändamål
Föreningens syfte är att arrangera LAN, samt främja online- och datorspelande inom datorspelsklanen
Dad’s Army.

§5 Medlemskap
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som i text
har anmält medlemskap till föreningen.
Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur
föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens
stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning. En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens
styrelse.
Medlemskapet gäller tills vidare och upphör när medlem skriftligen begär att få gå ur föreningen. När
begäran om utträde kommit in räknas medlemskapet omedelbart som avslutat.
Medlems personuppgifter ” Dataskyddsförordningen (DSF) = General Data Protection Regulation
(GDPR)”. Detta är att betrakta som ett avtal mellan medlem och förening.
● Till vad:
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens
verksamhet. Uppgiftern behövs också om du deltar på våra LAN, t.ex. när vi upprättar
brandskyddslistor.
● Hur länge:
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation
från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
● Delning:
Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande
myndigheter.
● Rättigheter:
Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen.
● Åtkomst/Underhåll:
Vid begäran kan medlem få ut de uppgifter som föreningen har.
● Vad som händer om man inte vill lämna ut sina personuppgifter:
Om du inte kan accepterar dessa villkor så kan du inte bli medlem.

§6 Styrelsen
Mandatperioden för ordföranden och för vice ordföranden är två verksamhetsår. Udda år väljs
ordföranden och jämna år väljs vice ordföranden.
Styrelsen måste bestå av minst två styrelseledamöter. Mandatperioden för kassör och styrelsen är två
verksamhetsår.
Udda år väljs kassör och hälften av de övriga styrelseledamöterna och jämna år väljs den andra hälften.
Styrelsen kan bestå av minst en allmän suppleant. Suppleanter väljs på ett verksamhetsår av årsmötet.

§7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta.

§8 Styrelsemöte
Alla ordinarie styrelseledamöter som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att
förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att
förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. Styrelsesuppleanter
äger rätt att närvara på styrelsemötet och har förslags- och yttranderätt. När ordinarie styrelseledamot är
otillgänglig träder suppleant in. Vid fall där fler än en suppleant är tillgänglig för att ersätta avgör lottning
vem som har tillträde. Suppleant som ersätter ordinarie styrelseledamot har rösträtt.

§9 Revisorer
Föreningen ska ha en eller två revisorer. Styrelsemedlemmar kan inte väljas till revisor. Revisorn måste
inte vara medlem i föreningen. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för
nästa årsmöte.

§10 Årsmötet
Årsmötet ska hållas senast den 31 juni varje år. För att mötet ska vara giltigt måste föreningens
medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas
upp på mötet. Om årsmötet godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två
veckor innan mötet. Följande ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte. Medlem kan genom motion
väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall
vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 3. Val av justeringspersoner, tillika
rösträknare. 4. Fastställande av dagordning. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Årsmötets behöriga
utlysande. 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 8. Revisionsberättelse och fastställande
av balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande det gångna räkenskapsåret. 10.
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. 11. Fastställande av medlemsavgift. 12.
Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna. 13. Val av ordförande/vice ordförande. 14. Val
av kassör. 15. Val av övriga ledamöter. 16. Val av revisorer. 17. Övrigt. 18. Mötets avslutande.

§11 Årsmöte
Alla medlemmar som närvarar på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest
röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom.
Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster
som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett
extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som
för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i kallelsen tas upp på mötet.

§13 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

§14 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på ett årsmöte.

§15 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten,
varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Stadgar antagna på årsmötet 2018-05-19

Är du redo för att ansöka till Dad’s?